vatten3.gif
9
Lite om vattenbiologi
I en nyinredd damm har den biologiska jämvikten ännu ej kommit i gång. Efter en inledande grumling av vattnet kommer jämvikten oftast av sig själv. Stämmer allt i dammen: ljuset, en riktig plantering, vatten med inte för mycket kalk, ett riktigt antal fiskar som matas sparsamt samt en riktig näringstillförsel till växterna, kommer snart de kännetecken som en damm i biologisk balans har. Klart vatten, ingen eller svag algtillväxt. Friska fiskar och växter som växer ordentligt. Alger kommer ofta vid nyinredning eller tidigt på våren när vattnet inte klarnat. De försvinner snabbt när den biologiska nedbrytningen kommer igång. För att förstå och undgå problem med livet i en damm är det viktigt att veta något om det naturliga kretsloppet. Det innebär lite om följande begrepp.

Biologisk balans
Näringsinnehåll
Avfallsämnen
Vattnets surhet pH

När en ny damm anläggs är den mycket steril. För att den skall kunna fungera biologiskt riktigt, och därmed få växter och fiskar att trivas, måste det byggas upp en bra mikrofauna. Bakterier som bryter ned närings och avfallsämnen som tillförs dammen. Det är t.ex avfallsämnen från fiskar, döda djur, växtdelar eller annat organiskt material. Nedbrytningen gör att dammen fungerar som ett slutet biologiskt system. Allt under förutsättning att förhållandet mellan fiskar, växter och cirkulationen är riktigt.

Om det blir obalans, växterna växer dåligt eller det finns för lite växter, kommer det att uppstå ett överskott av näringsämnen i dammen. Det blir risk för kraftig algtillväxt och dammen ser tråkig ut och i värsta fall kan både fiskar och växter dö. Större vattenvolymer medför ofta mindre problem. Den vanligaste nedbrytningsprodukten är ammonium, som bryts ned i två steg av bakterier till först nitrit (som är mycket giftigt) för att därefter övergå till nitrat som växterna kan tillgodogöra sig som vanlig näring. Om den här processen inte går snabbt nog, kommer höga koncentrationer av näringsämnen att bildas, med i värsta fall förgiftning, och alger som följd.

Vattnets surhet pH är också viktig. Normalt ledningsvatten har ett pH på ca 7-8 för att sedan stiga i en ny damm till ca 8,5. För att därefter åter sjunka om dammen fungerar riktigt. Det optimala värdet för en damm i balans är ca 6,5-7,5. Som du förstår gör höga pH värden att dammen fungerar dåligt.

Vad kan du göra?
Låt dammen stå ett tag innan du sätter i fiskar. Använd gärna lite vatten eller eller bottenmaterial från en damm som fungerar, så etableras snabbare en bakterieflora. Du kan också tillsätta MIKRO START som är nedbrytningsbakterier på flaska, finns att köpa hos din fackhandlare. Se till att du har en fungerande cirkulation då nebrytningsbakterier kräver syre för att fungera ordentligt. Installera gärna ett droppfilter som ger den absolut bästa nedbrytningen och filtreringen. . I små dammar upp till ca 3000 l rekommenderar vi att ni gör ett par delvattenbyten med ca 1/3 under säsongen. Ett tips är att när ni vattnar blommor tar vatten från dammen som har ett idealiskt näringsinnehåll. Mata fiskarna sparsamt och ha inte för många.

När du nyplanterar en damm se till att du har mycket snabbväxande växter i dammen. Flytväxter och friflytande växter är idealiska då de tar all näring från vattnet och därmed höjer den naturliga biologiska aktiviteten. Lämpliga flytväxter är ex.vis Hornsärv, Vattenpest, Vattennöt eller kräftklo.

Med ett enkelt testset upptäcker du ofta problemen innan de syns. Du behöver inte vara kemist utan lägger bara en tablett i ett teströr, som följer med och fyller det med vatten från dammen och läser av.
Om pH värdet ligger för högt (över 8) sänker du det med AQUA VITAL dammtorv som finns i en nätkasse. Även om pH värdet är för lågt, under 6,2 , som det kan vara, om dammen ligger i ett område med mycket mjukt vatten, eller i skogsmark, är det enkelt att höja med pH+.


Bygga en damm 8 * Bygga en damm 10
Första sidan

Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl